ZAWIADOMIENIE O PLANIE POŁĄCZENIA QUERTON DOM MAKLERSKI S.A. ORAZ QUERTON CAPITAL PARTNERS SP. Z O.O.

 

Zarząd spółki Querton Dom Maklerski spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392677 („Spółka Przejmowana”) przekazuje w załączeniu plan połączenia Spółki Przejmowanej oraz spółki Querton Capital Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435966 („Spółka Przejmująca”).

 

1.     Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych  („k. s. h.”) w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

 

2.     Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej:

 

-           na podstawie art. 515 § 1 k. s. h. połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany statutu Spółki Przejmującej,

-           na podstawie art. 516 § 6 k. s. h. połączenie zostanie dokonane przy zastosowaniu przepisów regulujących tzw. uproszczoną procedurę połączenia tj. do połączenia nie znajdzie zastosowania art. 494 § 4 k. s. h., Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 §1 pkt 2-4 k. s. h., zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać sprawozdań, o których mowa w art. 501 k. s. h., Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta.

 

3.     W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą szczególne prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k. s. h.

 

4.     W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k. s. h.

 

 

Plan Połączenia (plik PDF)